Privacy

statement

Privacy statement only available in Hungarian.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) általános célja, hogy nyilvánossá tegye a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (hivatalosan rövidített nevén: CESCI) (székhely: 1067 Budapest, Teréz krt. 13.), (a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi- és kezelési politikát, elveket, rendelkezéseket.

A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő működésével összefüggésben, a Felhasználók részéről az Adatkezelő birtokába jutott felhasználói személyes adatok kezelésére.

A Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan más szervezetek, szolgáltatók adatkezelési tevékenységére, mely szervezetek adatvédelmi szabályait az Adatkezelő nem tekinti magára nézve kötelezőnek, de weboldalaik az Adatkezelő honlapján található hivatkozásokról közvetlenül elérhetők. Az ilyen szervezetek tevékenységére a saját adatkezelési tájékoztatójukban foglalt rendelkezések az irányadók, e szervezetek adatkezelésének szabályosságáért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele előtt biztosítja, hogy a Felhasználó elektronikus úton vagy személyesen megismerje jelen Tájékoztató tartalmát, azt elfogadja, illetve jogai érvényesítése kapcsán a 13. pont szerint eljárhasson.

A Tájékoztató elkészítéséhez figyelembe vett jogszabályok, különösen:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), (a továbbiakban: Rendelet)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (cookie-val kapcsolatban)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (bizonylatokkal kapcsolatban).

A Rendelet 4. cikke alapján a(z):

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítása, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
Elnevezés: Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (hivatalosan rövidített néven: CESCI) (a továbbiakban: Adatkezelő)
Besorolás: közhasznú egyesület
Székhely: 1067 Budapest, Teréz krt. 13.
Iroda: 1137 Budapest XIII., Újpesti rkp. 5. III./12A
Nyilvántartási szám: 01-02-0010819 (Fővárosi Törvényszék)
Adószám: 18188071-2-42
Fő tevékenységi cél: Magyarország Alaptörvénye Alapvetés D) cikkében foglalt, a határainkon kívül élő magyarok sorsáért érzett felelősségből adódó állami közfeladat folyamatos és megfelelő színvonalú ellátása érdekében a határon túli magyarlakta közösségek, területi egységek s Magyarország közötti társadalmi-gazdasági együttműködés elősegítése, továbbá Magyarország Alaptörvénye Alapvetés E) cikkében foglalt európai egység megteremtésében való közreműködésből és az európai uniós tagállami státuszból, intézményi kapcsolatokból fakadó állami közfeladatok ellátásának segítése;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Az Infotv. 3. §-a alapján

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy Felhasználó;
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Egyéb kapcsolódó fogalmak

 • közösségi médiafelületek: az Adatkezelő által használt, illetve üzemeltetett médiaeszközök (honlap, Facebook-oldal stb.), együttesen;
 • kiadvány: Az Adatkezelő tevékenysége során elkészült, illetve ahhoz kapcsolódó bármilyen online és offline kiadvány;
 • szolgáltatás: az Adatkezelő által, céljaival összhangban biztosított szolgáltatások összessége, így különösen
  • szakmai, továbbá (a jogszabályi feltételek szerint önállóan működő jogi tevékenységeket ide nem értve) jogi jellegű szolgáltatások (különösen stratégiakészítéshez, helyzetelemzéshez, projektfejlesztéshez, pályázatokhoz kapcsolódóan);
  • szervezett rendezvények (workshop, tréning, képzés, rendezvény, konferencia, közösségi beszélgetés, közösségi fórumok, stb.),
  • megjelenített álláshirdetések.
 • felhasználó: az érintett természetes személy, aki a 2.15 pont szerinti szolgáltatásokat igénybe veszi, illetve azokra regisztrál, és ennek keretében megadja a 3. pontban felsorolt egy vagy több személyes adatát;
 • munkavállaló: az a természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;
 • potenciális munkavállaló: az a természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláshirdetések valamelyikére (munka-, ösztöndíj-, illetve önkéntes jogviszony keretében) jelentkezik;
 • automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
 • rendszer: az Adatkezelő interneten elérhető szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

Az Adatkezelés célja:

 • az Adatkezelő működésével kapcsolatos online és offline szolgáltatások felhasználói igényekhez igazított, magas szintű biztosítása;
 • a Felhasználó és az általa igénybe vehető szolgáltatások beazonosítása, az általa generált tartalmak (pl. hozzászólás, fórum) közzétételéhez tárhely biztosítása;
 • az Adatkezelő, a Felhasználó és harmadik személyek jogainak védelmével, illetve jogos érdekeik érvényesítésével kapcsolatos tájékoztatás;
 • az Adatkezelő projektmegvalósítási tevékenységének végrehajtása az előírt adatszolgáltatás révén;
 • az Adatkezelő munkavállalóiról szabályszerű nyilvántartások vezetése, illetve a potenciális munkavállalók toborzása, kiválasztása;
 • az Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó egyéb statisztikák, elemzések készítése;
 • marketing célú megkeresés;
 • az Adatkezelő informatikai rendszerének technikai fejlesztése;
 • az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó szerződések megkötésének és teljesítésének elősegítése;
 • az Adatkezelő tevékenységével összefüggő kapcsolattartás.

Az Adatkezelő a megadott és általa kezelt személyes adatokat a megjelölt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a vonatkozó jogszabályok szerint, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján a Tájékoztatóban meghatározott célokhoz igazodva, az adatkezelés céljával arányos mértékben kezeli.

Amennyiben az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat az eredeti céloktól eltérően kívánja felhasználni, azt – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – csak a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulásával teheti meg.

A Felhasználónak lehetőséget kell biztosítani, hogy akár személyesen, akár írásbeli nyilatkozatával személyes adatainak kezeléséről a 11. pontban foglaltakat is figyelembe véve rendelkezzen.

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok és a jelen Tájékoztatóban foglalt rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatok valóságtartalmát nem köteles ellenőrizni. A megadott személyes adatok hitelességéért az azokat átadó Felhasználó felelős.

A Ptk. szerint kiskorúnak minősülő természetes személynek a személyes adatait az Adatkezelő csak a törvényes képviselő hozzájárulása esetén kezelheti. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő ilyen adatokat – a honlap szolgáltatás felhasználásakor automatikusan rögzített személyes adatok kivételével – nem kezel.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatok helyesbítéséről, korlátozásáról, törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatokat adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintettek jogos érdekét valószínűsíthetően nem sérti.

Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében minden olyan technikai-eljárási intézkedést megtesz, amely biztosítja, hogy a kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, felhasználását, megváltoztatását, terjesztését.

Automatikus döntéshozatalra (egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást) az Adatkezelő vonatkozásában nem kerül sor.

Az Adatkezelő a szolgáltatásainak igénybevétele során a Felhasználó személyes adatai közül alapvetően a következőket kezeli: név, lakóhely, tartózkodási hely, vezetékes és mobil telefonszám, e-mail cím, arckép, hangfelvétel, munkahely, pozíció/beosztás, beszélt nyelv, végzettség, kor, valamint a Felhasználó részéről átadott további személyes adatok.

Az Adatkezelő az általa szervezett rendezvények előadói és résztvevői tekintetében, hírlevél szolgáltatása, továbbá kérdőíves tevékenységei során az 5.1 pontban leírtakon túlmenően egyéb felhasználói személyes adatokat is kezelhet, így különösen: a Felhasználóval kapcsolatban álló szervezet neve, felhasználói érdeklődési kör.

Az Adatkezelő a szerződéseivel összefüggésben az 5.1 és 5.2 pontokban foglaltakon túlmenően kezelheti a szerződő Felhasználó

 • törvényes vagy meghatalmazott képviselőjének és szerződéses kapcsolattartójának nevét, telefonszámát, e-mail címét;
 • által megadott számlázási névre és címre vonatkozó személyes adatokat, valamint a megvásárolni kívánt szolgáltatáshoz, választott fizetési módhoz kapcsolódó személyes adatokat.

Az Adatkezelő munkahelyi adatkezeléséről a 9. pont rendelkezik.

Az Adatkezelő cookie (adatcsomag) alkalmazásával demográfiai adatokat kezelhet az 5.1 és/vagy 5.2 pontbeli valamely személyes adat, továbbá szokások, preferenciák böngészési előzmények alapján.

A cookie az adott weboldalon személyre szabott szolgáltatásokat biztosít és növeli a felhasználói élményt. Alkalmazásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja a Felhasználót, aki a cookie működését engedélyezi vagy korlátozza: törli számítógépéről, illetve böngészőjében letiltja.

Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe vétele során,  a rendszer technikai folyamatainak eredményeként a Felhasználó egyes személyes adatai automatikusan rögzítésre kerülhetnek. Ilyen adat lehet például a Felhasználó IP-címe, operációs rendszerének és böngésző programjának típusa, azon internetoldalak adatai, ahonnan a Felhasználó eljutott az Adatkezelő honlapjára, illetve amelyeket onnan látogatott, valamint a látogatások ideje és időtartama. A rögzítésre kerülő adatok a rendszerben – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül, a rendszerbe történő belépéskor, illetve kilépéskor – naplózásra kerülnek. A rögzített adatokhoz kizárólag az Adatkezelő férhet hozzá.

Az Adatkezelő a Felhasználó IP címét az 5.6 pontban foglaltaktól eltérően jogos érdekére hivatkozással, illetve a szolgáltatás jogszerű biztosítása érdekében (pl. jogellenes tartalom kiszűrése érdekében) a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítheti.

A Felhasználó részéről az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben megadott személyes adatok kezelése – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó az adott szolgáltatásról le nem iratkozik, egyéb módon nem kéri személyes adatainak törlését vagy azok megőrzését, illetve amíg az Adatkezelő tekintetében a személyes adat kezelésének jogos érdeke fennáll.

A Felhasználó adatkezelés megszüntetésére irányuló – szolgáltatásról való leiratkozás nélküli – kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy személyes adatai hiányában a Felhasználó az Adatkezelő egyes szolgáltatásait nem, vagy nem teljes körűen tudja igénybe venni.

A szolgáltató által automatikusan rögzítésre kerülő adatok kezelési határidejére az adott szolgáltató adatvédelmi rendelkezései, illetve a vonatkozó jogszabály irányadó. Az Adatkezelő ez esetben is annak biztosítására törekszik, hogy a rögzített adatok a Felhasználó egyéb személyes adataival – a jogszabály által említett kivételektől eltekintve – ne legyenek összekapcsolhatók.

Az Adatkezelő az adatkezelés időtartama alatt az informatikai rendszerében tárolt adatokról – a rendkívüli helyzetekre való felkészülés (biztonsági cél), továbbá az adatok sértetlenségének garantálása (bizonyítási cél) érdekében – időszakonként biztonsági mentéseket készít, melyek az egyes Felhasználók személyes adatait is érinthetik és azok kezelési időtartalmát befolyásolhatják.

Az Adatkezelő személyazonosításra alkalmas adatfeldolgozást nem végez.

Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatfeldolgozást, statisztikai összesítést végezhet, ez azonban nem kapcsolható össze személyazonosításra alkalmas módon a Felhasználók által megadott egyéb személyes adatokkal, sem más adatkezelői, adatfeldolgozói szolgáltatások igénybevétele során keletkező felhasználói adatokkal.

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan általa tárolt személyes adatot az illetékes hatóságnak vagy a pályázati megvalósításában közreműködő központi szerveknek megküldeni, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály, jogerős hatósági határozat vagy támogatási szerződés kötelezi. Ilyen adattovábbításért, illetve annak következményeiért az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az Adatkezelő jogosult a Felhasználó erre vonatkozó előzetes engedélye esetén a megjelölt személyes adatot egy megjelölt harmadik fél részére továbbítani. Az adattovábbítás a Felhasználó teljes felelősségére történik azzal, hogy a továbbított adatok kezelésére a harmadik fél adatkezelési rendelkezései az irányadók.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körét, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Adatkezelő a munkavállalóiról a következő személyes adatokat kezelheti:

 • név, születési név, adóazonosító, TAJ szám, anyja neve, születési hely/idő, személyi igazolvány száma, állampolgárság, állandó lakcím/tartózkodási hely, levelezési cím, bankszámlaszám, iskolai végzettség és ezt igazoló okiratok, erkölcsi bizonyítvány, nyugdíj és társadalombiztosítási jogosultság megállapításához kapcsolódó adatok,
 • házastárs neve/születési neve/adóazonosítója,
 • gyermek(ek) neve/születési helye/ideje/adóazonosítója/TAJ száma/anyja neve, valamint
 • a munkavállaló által önként közölt további adatok.

Az Adatkezelő munkavállalóit érintő adatkezelés célja az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

Az Adatkezelő munkavállalóit érintő adatkezelés időtartamát a vonatkozó jogszabályok, illetve az azokkal összhangban alkalmazott adatkezelői jogos érdek határozza meg.

A potenciális munkavállaló a jelentkezéséhez szükséges dokumentumok Adatkezelőnek történő megküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezése során megadott személyes adatait az Adatkezelő toborzás, kiválasztás, valamint sikeres munkavállalói jelentkezés esetén a foglalkoztatás érdekében kezelje.

Az Adatkezelő a munkavállalók szerződésének teljesítésével összefüggő, illetve vagyonvédelmi okokból, a munkavégzés helyén megfigyelő kamerákat működtethet. A kamerák képfelvételeit az Adatkezelő erre jogosult képviselője, illetve adott esetben az eljáró hatóság képviselője tekintheti meg és használhatja fel, az előírásoknak megfelelően. A fel nem használt felvételeket az elkészítésüket követő 72 órán belül törölni kell a rendszerből.

Jelen Tájékoztató az Adatkezelő szerződéskötései során az adott szerződéshez tartozó, de attól fizikailag külön kezelhető szerződési feltételnek minősül.

Az Adatkezelővel szerződést kötő fél a szerződés aláírásával elismeri, hogy a Tájékoztató tartalmát figyelmesen elolvasta, megértette, azt az Adatkezelő jogszabályilag előírt adatvédelmi intézkedéseként elfogadta és kifejezetten hozzájárult személyes adatainak az Adatkezelő általi kezeléséhez.

Az adatkezelés időtartama tekintetében a szerződésekből fakadó jogi igények érvényesítésére a hatályos Ptk. rendelkezései az irányadók.

A Felhasználó jogai körében igazolható módon kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, kezeli-e valamely személyes adatát, s ha igen, akkor az Adatkezelő ezzel kapcsolatos elektronikus és papír alapú nyilvántartásaihoz, projektdokumentációihoz igény esetén biztosítson hozzáférést.

A Felhasználó tájékoztatás iránti kérése az Adatkezelő által kezelt személyes adatain kívül kiterjedhet azok forrására, az adatkezelés és továbbítás céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók, szolgáltatók adataira, valamint az adatkezeléssel összefüggő egyéb tevékenységekre.

A Felhasználó igazolható módon kérheti személyes adatainak Adatkezelő általi módosítását. Az igény teljesítését követően a módosított adatok (kivéve az újabb módosítást igénylő adatváltozást) már nem állíthatók helyre.

A Felhasználó igazolható módon kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható, amennyiben

 • a kérés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlását sérti;
 • a törölni kért személyes adatok további kezelésére jogszabály felhatalmazást adott;
 • jogi igények érvényesítését, illetve védelmét akadályozza.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő az indokot megjelölve tájékoztatja a Felhasználót. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábban törölt adatok már nem állíthatók helyre.

A személyes adatok törlésére vonatkozó eljárásnak egyértelműnek és ellenőrizhetőnek kell lennie.

A Felhasználó igazolható módon kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, amennyiben

 • vitatja kezelt személyes adatainak pontosságát: ebben az esetben a korlátozás az adatok ellenőrzésének és szükség szerinti helyesbítésének időtartamára vonatkozik,
 • az adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi szóban forgó személyes adatainak törlését és csak felhasználásuk korlátozását kéri;
 • az adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli személyes adatainak Adatkezelő általi további kezelését jogi igényeinek érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben

 • személyes adatainak kezelése kizárólag az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a kötelező adatkezelés esetét;
 • az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás;
 • jogszabályban meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a Felhasználó korlátozás iránti kérelmét, illetve tiltakozása jogszerűségét a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb időn, de akadályoztatása esetén is legkésőbb 30 napon belül köteles érdemben elbírálni.

Amennyiben a Felhasználó kérelme, illetve tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő a személyes adatok kezelését korlátozza, illetve megszünteti, továbbá szükség szerint a Felhasználó bevonásával, soron kívül intézkedik a helyes adatok rögzítéséről; ezt követően a megtett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a vonatkozó személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

A Felhasználó szavatol azért, hogy az Adatkezelő részére más természetes személyről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat a valóságnak megfelel, annak kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen megszerezte, illetve adott esetben a másik természetes személy nevében szabályszerűen jár el. Amennyiben a Felhasználó a személyes adatokat jogszerűtlenül adta át, ezzel kapcsolatban mindennemű felelősség őt terheli.

Az Adatkezelő szolgáltatásainak biztosítása során, így különösen médiafelületeinek üzemeltetéséhez, szerződéses alapon külső szolgáltatót (a továbbiakban: szolgáltató) vesz, illetve vehet igénybe.

Az Adatkezelő elhatárolódik a szerződött szolgáltatók olyan tevékenységétől, amelynek során webes alkalmazásaik révén (pl. cookie, kattintásmérő) a Felhasználó, illetve az Adatkezelő külön hozzájárulása, tudta nélkül hozzáférnek az Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz (pl. felhasználói IP címek), és felhasználásával biztosítják szolgáltatásaik személyre szabását, statisztikáik elkészítését.

Az Adatkezelő elhatárolódik az olyan szolgáltatóktól is, amelyekkel nem áll szerződéses jogviszonyban, de technikai megoldásaik révén szolgáltatásaihoz hozzáférhetnek és a Felhasználóról beazonosítására alkalmas adatokat gyűjthetnek.

Ilyen szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland Inc., Google LLC, You Tube LLC.

A szolgáltató rendszereibe került és ott kezelt személyes adatok tekintetében az adott szolgáltató saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók.

Az ilyen szolgáltatók által alkalmazott adatkezelési szabályok megismeréséhez az adott szolgáltató honlapjának, ügyfélszolgálatának felkeresése javasolt.

Az Adatkezelővel jelenleg együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló szolgáltató: Google Analytics.

A Felhasználó az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatos kérdésekkel, észrevételekkel az Adatkezelő alábbi munkatársaihoz fordulhat:

Szakmai kérdések esetén: Hüse-Nyerges Enikő
E-mail: eniko.nyerges@cesci-net.eu
Tel.: +36-20/426-0808
Jogi kérdések esetén: Dr Jankai Norbert
E-mail: norbert.jankai@cesci-net.eu
Tel.: +36-20/355-5658

A Felhasználó adatkezelési panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat:

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Tel.: +36-1-391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jogszabályi változásokra, az új, illetve módosított útmutatók tartalmára, valamint egyéb, jogszabállyal összhangban álló értelmezésekre figyelemmel a Tájékoztató szövegét egyoldalúan módosítsa.

Az Adatkezelő és a Felhasználó közötti esetleges vita esetén a Tájékoztatóban használt fogalmak a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok célja és tartalma szerint értelmezendők.

A Tájékoztató elektronikusan megtekinthető az Adatkezelő honlapján, valamint személyesen mindenkori irodájában.

The privacy statement can be downloaded in Hungarian and in signed form here: